tel. +48 91 466 90 13

Opłaty u notariusza

      Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnej ustalane jest każdorazowo indywidualnie z Klientem, w oparciu o rodzaj planowanej czynności notarialnej, wartość przedmiotu czynności oraz przewidywany nakład pracy.
Notariusz może ustanowić cenę niższą niż stawka maksymalna, wynikająca z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i to Klient decyduje o wyborze kancelarii notarialnej, która proponuje najkorzystniejsze stawki.

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość zwolnienia z ponoszenia kosztów notarialnych. W przypadku, gdy strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną od ponoszenia taksy notarialnej opłatę tę ponosi Skarb Państwa.
      Ponadto, zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawą o podatku od spadków i darowizn, jeżeli określona czynność notarialna powoduje obowiązek uiszczenia powyższych podatków, notariusz pobiera je od stron czynności notarialnej, a następnie odprowadza do urzędu skarbowego.
      Jeżeli akt notarialny obejmuje wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera również od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu.
      Całkowite koszty konkretnej czynności zawsze mogą Państwo poznać przed podjęciem decyzji o jej dokonaniu. W tym celu zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią – osobiście, telefonicznie lub mailowo.

OBLICZENIE MAKSYMALNYCH KOSZTÓW WYBRANYCH CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH:

PRZYKŁAD I
1) Zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność – o wartości 300.000 zł, za pieniądze pochodzące z kredytu hipotecznego:

– podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży (2% wartości przedmiotu umowy): 6.000 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki: 19 zł
– taksa notarialna za umowę sprzedaży: 985 zł
– taksa notarialna za złożenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego: 200 zł
– koszt 7 wypisów aktu na 5 stronach: 210 zł (wypisy aktu otrzymują strony czynności oraz uprawnione organy)
– podatek VAT 23% od wynagrodzenia notariusza: 320,85 zł
– opłata sądowa za wpis własności do księgi wieczystej oraz wpis hipoteki zabezpieczającej kredyt: 400 zł

Łącznie: 8.134,85 zł

Suma podatków i opłat na rzecz Skarbu Państwa: 6.739,85 zł
Wynagrodzenie notariusza: 1.395 zł – notariusz może indywidualnie ustalić stawkę do wysokości tej kwoty

PRZYKŁAD II
2) Umowa darowizny działki pomiędzy rodzicami a dzieckiem – o wartości 150.000 zł:

– taksa notarialna za umowę darowizny: 1.370 zł
– taksa notarialna za złożenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego: 200 zł
– koszt 6 wypisów aktu na 3 stronach: 108 zł (wypisy aktu otrzymują strony czynności oraz uprawnione organy)
– podatek VAT 23% od wynagrodzenia notariusza: 385,94 zł
– opłata sądowa za wpis własności do księgi wieczystej: 200 zł

Łącznie: 2.263,94 zł

Przypominam, że jest to jedynie przykład kosztów. W celu obliczenia kosztów czynności notarialnych w Państwa indywidualnym przypadku, proszę o kontakt: +48 511 08 01 08 lub drogą elektroniczną: kancelaria@zuzannawilk.pl.

Kancelaria Notarialna
70-387 Szczecin
ul. Tarczyńskiego 4/1
tel. 91 466 90 13
kom. +48 511 08 01 08
kancelaria@zuzannawilk.pl